Våra villkor

Springresor

Betalning

Bankgiro: Vid betalning till vårt bankgiro 693-3741 uppge fakturanummer eller vad betalningen gäller samt vem det gäller.  Det går även bra att betala på swishnummer 1236617401

 

Betalning och villkor för PT-pass, kostrådgivning ochinvägning

Om du skulle behöva boka av ett PT-pass eller en träff för kostrådgivning eller invägning skall detta göras minst 24 timmar innan. I annat fall måste du betala full avgift.

 

Betalning och villkor för våra löpargrupper

Betalningen kan göras direkt via swish, annars skickas en faktura via mail som ska vara betald inom 14 dagar.

Din anmälan är bindande och det görs ingen återbetalning av avgiften. Du kan enbart avboka din plats och få tillbaka dina pengar vid skada eller sjukdom.  Det ska då senast göras 7 dagar innan starten med uppvisande av läkarintyg. Sju dagar innan gruppstarten kan du inte avboka din plats. Observera att ångerrätt på 14 dagar ej gäller vid bokning av löpargrupper. Se konsumentverkets stadgar angående ångerrätt under rubriken När ångerrätten inte gäller.

Springresor har rätt att ändra tid och datum för pass om det skulle krävas på grund av sjukdom, väder eller andra oförutsedda händelser.

Springresor ansvarar inte för kläder, skor eller annan utrustning som du använder under träningspassen.

Springresor kan inte kompensera dig för träningspass du inte kan närvara på. 

Springresor ansvarar inte för sjukdom eller skador i samband med deltagande under träning. All träning sker på egen risk. Blir du sjuk eller skadad under pågående löpkurs kan du inte få pengar tillbaka.

Springresor har rätt att ställa in löpargruppen om färre än 5 deltagare är anmälda. (anmälningsavgiften kommer då att återbetalas).

 

Betalning och villkor för våra träningsläger

Om du nyss gjort en bokning går det bra att invänta en faktura från oss innan man betalar anmälningsavgiften, som ska betalas senast 7 dagar efter bokningstillfället.

Faktura för slutlikviden skickas ut cirka 60 dagar innan lägret och ska vara betald 30 dagar innan.

Anmälningsavgiften på 1000 kr är ej återbetalningsbar.

Från 30 dagar innan avresa kostar en avbokning 50 % av resans pris.

Du kan enbart avboka din plats och få tillbaka dina pengar vid skada eller sjukdom.  Det ska då senast göras 7 dagar innan avresa med uppvisande av läkarintyg. Sju dagar innan avresa kan du inte avboka din plats.

Springresor ansvarar inte för kläder, skor eller annan utrustning.

Springresor ansvarar inte för sjukdom eller skador i samband med deltagande under våra läger. All träning sker på egen risk. Blir du sjuk eller skadad under pågående läger kan du inte få pengar tillbaka.

Springresor har rätt att ställa in läger vid för få deltagare, då sker full återbetalning.

 

Regler för anmälan, betalning och avbokning av våra löparresor. Köpvillkor och avbeställningsvillkor.

Om du nyss gjort en bokning går det bra att invänta en faktura från oss innan man betalar anmälningsavgiften, som ska betalas senast 7 dagar efter bokningstillfället. 

Slutfaktura skickas ut cirka 3 månader före avresa och slutlikviden ska vara betald senast 45 dagar innan avresa. Se faktura för exakt datum.

Man anmäler sig till en resa genom att betala anmälningsavgift på 1000 – 2500kr/pers. (lite olika anmälningsavgift beroende på vilken resa det gäller, se information i bekräftelsemail). Slutbetalning skall betalas senast det datum som finns på slutfakturan.

Fram till 45 dagar innan avresan kan man avboka till en kostnad av 5 % av resans pris, dock lägst 700kr.

45 – 35 dagar före avresa kostar en avbokning 25 % av resans pris.

35 – 21 dagar före avresa kostar en avbokning 50 % av resans pris.

21 dagar före avresa kostar en avbokning 100 %.

Om vi som resebyrå avbokar resan på grund av oroligheter på resmålet eller på grund av för få deltagare så informerar vi resenärerna om detta senast 5 veckor före avresan. I sådant fall återbetalas hela den summa respektive resenär har inbetalt för resan.

Vi reserverar oss för prisändringar som ligger utanför vår kontroll, som kan bero på höjda flygpriser, flygskatter, valutakurser, tidsändringar etc. 

Vi reserverar oss också för mindre förändringar i programinnehållet. 

Vi reserverar oss också för om något måste strykas ur programmet.

Passet måste vara giltigt minst 6 månader efter hemresedagen. Vissa flygbolag släpper inte ombord passagerare om inte passet är giltigt minst 6 månader efter hemresedagen.

 

Reseförsäkring och avbeställningsskydd

Springresor råder resenären att teckna en reseförsäkring. Även avbeställningsskydd rekommenderas om en situation uppstår och resenären blir tvungen att avbeställa resan.

 

Sekretess-policy 

När ni bokar en resa hos oss  godkänner ni våra villkor för hantering utav era personuppgifter. 

Detta för att vi kommer behöva skicka en del av era personuppgifter vidare till en tredje part så som Duveskogs reseservice AB som sköter våra flygbokningar, flygbolag samt hotellen till det land ni väljer att resa. 

Med personuppgifter menar vi namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt personnummer & passnummer. 

Vi kommer enbart använda era personuppgifter till de ändamål de är avsedda för, i vårt fall för att kunna göra en komplett bokning av er önskade resa med hotell och flyg. 

För att vi som företag inte skall bryta mot den nya lagen (GDPR=General Data Protection Regulation) som ersätter föregående lag (PUL=Person Uppgifts Lagen) måste vi informera alla våra kunder om hur vi hanterar era personuppgifter.

 

Vi följer Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor enligt nedan:

 

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR

För resan gäller Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna

inom branschen den 28 juni 2018 och arrangörens särskilda villkor, som är angivna nedan. De

särskilda villkoren anges med kursiv text.

Researrangören har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna, om

tillämpningen av särskilda villkor är motiverade av resans speciella karaktär, speciella

bestämmelser om transportsättet (såsom boknings- och försäljningsvillkor för reguljära flyg),

avvikande inkvarteringsvillkor på grund av resans speciella karaktär eller speciella omständigheter

på resmålet. De särskilda villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för

resenären.

De allmänna och särskilda villkoren är en del av avtalet.

 

 1. AVTALET

1.1 Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen bekräftat resenärens beställning om

      inte annat avtalats. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. Ångerrätt

      gäller inte vid avtal om paketresor.

1.2 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i

      färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet.

      Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om

      huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen.

      Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga

      resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudresenären.

1.3 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället.

      Vissa resor kan kräva åldersgräns som kan vara högre än 18 år. Information lämnas vid

      bokningstillfället.

1.4 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är preliminära. Arrangören ska snarast

      och om möjligt senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.

1.5 Arrangören ska lämna allmän information om vad som gäller i fråga om pass och visum.

1.6 Arrangören ska lämna allmän information om hälsobestämmelser för resmålet.

1.7 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i paketreseavtalet endast om dessa bokats

      tillsammans och vid ett och samma tillfälle med de tjänster som ingår i paketresan eller om dessa

      sålts tillsammans med övriga tjänster för ett totalpris.

1.8 Eventuella önskemål eller särskilda tjänster på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa

      uttryckligen bekräftats skriftligen av arrangören.

1.9 Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen/resehandlingarna så snart de erhållits

      och att alla uppgifter stämmer inklusive att namn är rättstavade och överensstämmer med

      passet. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut

      en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för att rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig

      ersättning för det merarbete som rättelsen medför. Om felaktighet beror på arrangören eller

      någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för resenären.

1.10 Huvudresenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e-post adress,

        telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att

        kontakta resenären.

1.11 För vissa resor krävs ett minsta deltagarantal för att resan ska kunna genomföras. Resenären ska

        i så fall få tydlig information om detta senast vid bokningstillfället.

1.12 Om flygbiljetter är en del av paketresan, ska dessa användas i korrekt ordningsföljd. Resenären

        kan således inte använda endast en hemresebiljett när både tur och retur bokats eller endast en

        del av en flygsträcka. Utnyttjas inte biljetten från start, avbokas resterande delar.

 

 1. PRIS OCH BETALNING

2.1 Priset ska anges på ett sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Priset ska omfatta alla i

      avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

2.2 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning

      (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och

      omständigheterna i övrigt.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet

      och ta ut skälig ersättning.

2.5 Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering för två personer i delat

      dubbelrum. Vid inkvartering för endast en person i dubbelrum eller större rum avsett för fler

      boende än en, har arrangören rätt att ta ut en tilläggsavgift.

2.6 Arrangören är vidare skyldig att informera resenären om eventuella kostnader som kan

      tillkomma.

 

 1. RESENÄRENS RÄTT TILL ÄNDRING OCH AVBESTÄLLNING

3.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan

      medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.

3.2 Resenären har rätt att avbeställa resa. Arrangören förbehåller sig rätten att begära ersättning av 

      resenären för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen.

      Arrangören kan uppställa skäliga standardiserade avbeställningsavgifter baserade på tidpunkten

      för avbeställningen. Om arrangören inte har uppställt några standardiserade avbeställningsavgifter,

      har arrangören rätt till en skälig avbeställningsavgift.

 

 1. RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett

      sådant villkor kan t.ex. vara att transportföretag eller annan som arrangören anlitat enligt

      gällande regler ska godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta

      arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen. Underrättelse som gjorts senast sju dagar före

      avresa anses alltid ha gjorts i skälig tid.

4.2 Arrangören får ta ut en skälig avgift för överlåtelsen. Avgiften får inte överstiga kostnaderna som

      överlåtelsen medför för arrangören. Arrangören ska visa hur kostnaden beräknats.

4.3 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren

      för allt vad som återstår att betala för resan och för de extra kostnader som överlåtelsen medför.

 

 1. ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN

5.1 Ändring av avtalsvillkor

      Arrangören har rätt att göra ändringar i avtalet förutsatt att arrangören informerar resenären om

      ändringen på ett klart, begripligt och tydligt sätt på ett varaktigt medium. Om ändringen är

      obetydlig, till exempel mindre ändringar av flygtider, har resenären inte rätt till prisavdrag eller

      skadestånd. Vid väsentliga ändringar av resan ska resenären, om möjligt, erbjudas en alternativ

      resa eller rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift.

5.2 Ändring av priset

5.2.1 Arrangören får höja priset för resan om höjningen beror på ändringar i bränslekostnader, skatter

         och offentliga avgifter eller valutakurser.

5.2.2 Resans pris får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning

         som arrangören drabbas av. Rätt till prishöjning föreligger endast om kostnadsökningen

         sammanlagt överstiger 100 kronor per bokning.

5.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivits ovan, minskar med

         sammanlagt minst 100 kronor per bokning. Arrangören får vid prissänkning göra avdrag för

         faktiska administrativa kostnader.

5.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna.

         Underrättelsen ska innehålla en motivering till ändringen och en uträkning.

5.2.5 Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade

         avresedagen.

5.2.6 Arrangören kan i sina särskilda villkor avstå från rätten att höja priset enligt 5.2.1. I så fall

         behöver arrangören inte heller sänka priset enligt 5.2.3.

5.3    Resenärens rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift

5.3.1 Om resenären vill säga upp avtalet på grund av en väsentlig ändring, t.ex. om priset höjs med

         mer än 8% av paketresans totalpris, måste resenären meddela arrangören att avtalet sägs upp

         inom en av researrangören angiven skälig tid från det att arrangören informerade resenären om

         ändringen. Gör resenären inte det blir resenären bunden av det nya avtalet.

5.3.2 Om paketreseavtalet sägs upp ska arrangören utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter

         det att avtalet sades upp återbetala hela resans pris.

5.4    Arrangörens och resenärens rätt att säga upp avtalet vid oundvikliga och extraordinära händelser

5.4.1 Både arrangören och resenären har rätt att säga upp avtalet om genomförandet av paketresan

         eller transporten av passagerare till resmålet väsentligen påverkas av oundvikliga och

         extraordinära händelser på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Med oundvikliga och

         extraordinära omständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig,

         terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer. Resenären har i sådana fall rätt att

         säga upp avtalet utan att betala någon avbeställningsavgift. Om arrangören säger upp avtalet i

         enlighet med denna punkt har resenären inte rätt till skadestånd. Resenären har i sådana fall

         rätt till full återbetalning på det sätt som följer av 5.3.2.

5.4.2 Resenären har inte rätt att säga upp avtalet om de oundvikliga och extraordinära händelserna

         var allmänt kända vid tidpunkten när avtalet ingicks.

5.4.3 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga

         svenska eller internationella myndigheter rådfrågas. En gällande avrådan från UD ska alltid

         anses utgöra grund för uppsägning.

 

 1. ARRANGÖRENS ANSVAR FÖR PAKETRESANS GENOMFÖRANDE

6.1 Bristande genomförande

      Om en resetjänst inte genomförs enligt avtalet ska arrangören avhjälpa felet inom skälig tid.

      Arrangören är dock inte skyldig att avhjälpa felet om det är omöjligt eller om avhjälpandet skulle

      medföra oproportionerliga kostnader. Om arrangören inte avhjälper felet kan resenären ha rätt

      till prisavdrag och skadestånd.

6.2    Väsentliga fel

6.2.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska

         arrangören om möjligt ordna likvärdiga eller minst likvärdiga alternativ utan extra kostnad för

         resenären. Kan arrangören inte erbjuda detta, får arrangören erbjuda alternativ av lägre kvalitet

         i förening med skäligt prisavdrag. Resenären får endast avvisa sådana alternativ om dessa inte

         kan anses vara jämförbara med dem som skulle tillhandahållits enligt avtalet eller om erbjudet

         prisavdrag inte kan anses vara skäligt.

6.2.2 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana

         alternativ enligt 6.2.1., kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2.3 Vid fel som väsentligen påverkar genomförandet av paketresan och som arrangören inte har

         avhjälpt inom skälig tid får resenären säga upp avtalet och kan även ha rätt till prisavdrag och

         skadestånd.

6.2.4 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana

         alternativ enligt 6.2.1., eller om resenären har sagt upp avtalet enligt 6.2.3 har resenären rätt till

         likvärdig hemtransport utan onödigt dröjsmål och utan extra kostnad om paketresan innefattar

         transport och resenären befinner sig på resmålet.

 

 1. OM PRISAVDRAG OCH SKADESTÅND

7.1 Prisavdrag utgår inte om arrangören kan visa att felet beror på resenären.

7.2 Resenären har inte rätt till skadestånd om arrangören visar att felet beror på resenären eller på

      tredje part som saknar anknytning till tillhandahållandet av resetjänster som ingår i paketresan,

      eller om felet beror på oundvikliga och extraordinära händelser.

7.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar

      enligt dessa resevillkor endast om också den som arrangören har anlitat skulle vara fri enligt den

      bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

7.4 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar

      att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en

      i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in.

      Meddelande om att en resa ställs in ska lämnas senast

 • 20 dagar före avresa om resan varar längre än 6 dagar
 • 7 dagar före avresa om resan varar mellan 2 och 6 dagar
 • 48 timmar innan avresa om resan varar kortare än 2 dagar

7.5 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, personskada och

      sakskada. Resenären är skyldig att i möjligaste mån begränsa skadan.

7.6 Om inte annan begränsning följer av paketreselagen eller annan tvingande lagstiftning är

      arrangörens ansvar för skada begränsad till tre gånger paketresans pris. Denna begränsning gäller

      dock inte vid personskada eller vid skada som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.

 

 1. REKLAMATION

8.1 Resenären får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid efter det att

      denne märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta

      ska ske snarast och om möjligt på resmålet. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller

      ersättning för skador beaktas den tidpunkt då resenären reklamerat om ett sådant meddelande

      hade inneburit att arrangören kunde ha avhjälpt felet.

8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har

      handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

 

 1. RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

9.1 Arrangörens anvisningar

      Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av

      reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de

      ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller

      andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva

      avtalet utan att resenären har rätt till ersättning eller återbetalning.

9.2 Resenärens ansvar för skada

      Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom

      vårdslöshet vållar arrangören.

9.3   Resenärens ansvar för formaliteter

9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande,

         som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, och försäkring.

9.3.2 Resenären ska för samtliga i paketresan ingående transporttjänster ha avslutat check-in i

         enlighet med resplan eller annan anvisning från arrangören eller transportören.

9.3.3 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda

         formaliteter, till exempel hemtransport till följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats

         av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

9.3.4 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.

9.4 Avvikande från arrangemanget

      Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela

      detta till arrangören eller dennes representant.

 

 1. ARRANGÖRENS SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA ASSISTANS

Om resenären befinner sig i svårigheter under resan är arrangören skyldig att utan onödigt dröjsmål

ge lämplig hjälp. Sådan hjälp kan till exempel vara information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala

myndigheter och konsulärt stöd. Arrangören har rätt att ta ut en skälig avgift för sådan hjälp om

situationen orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet från resenärens sida.

 

 1. TVISTLÖSNING

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om

parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23

Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens

Garantier.

 

Springresor har genom Duveskogs Reseservise lagstadgad resegaranti.

http://www.kammarkollegiet.se/onlineplattform: http://ec.europa.eu/odr.

info@duvres.se

 

Vi är godkända för F-skatt